نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی