نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو/ دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

3 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی