نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی