نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه بازتوانی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 ، گروه علوم زیستی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی