نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آمورشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشگاه رجا قزوین

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی