نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 Shahid Beheshti University, velengak, Tehran, Iran

2 دانشگاه شهیدبهشتی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی