نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی