نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان

2 معاون پژوهش و فناوری دانشکده تربیت بدنی

3 رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

4 دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی