نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی / دانشگاه خوارزمی/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/کرج/ایران

2 دانشگاه خوارزمی/گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/کرج/ایران/

3 دانشگاه خوارزمی/گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/کرج/ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی