نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشگاه یزد

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی