نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 ,وزارت علوم وتحقیقات

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی