نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی