نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 استاد

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی