نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه کردستان، سنندح، کردستان، ایران

3 آزمایشگاه علوم ورزشی و سلامتی، دانشگاه رن2، پاریس، فرانسه

4 گروه بیهوشی، فارماکولوژی و درمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا

5 گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی