نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی .دانشگاه آزاد اسلامی .مشهد. ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی.تغذیه ورزش.دانشگاه آزاد اسلامی. مشهد.ایران

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق