نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی