نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

2 شیراز. ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی