نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی

3 بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، خوارزمی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی