نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان دانشکده تربیت بدنیوعلوم ورزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان دانشکده تربیت بدنی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی