نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

عضو هیئت علمی گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی