نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی