نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 آسیب شناسی ورزشی و بیومکانیک، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

4 گروه آسیب های ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی