نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دکتر

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی