نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار/ هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 گروه رفتار حرکتی .پژوهشگاه علوم ورزشی .تهران .ایران

3 گروه رفتار حرکتی ، پژوهشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی ، تهران ، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی