نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو دانشگاه خوارزمی

2 -

3 عضو هیات علمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی