نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو دانشگاه خوارزمی

2 -

3 عضو هیات علمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی