نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مدیر موسسه تخصصی تندرستی پردیس

2 دپارتمان پژوهشی موسسه تخصصی تندرستی پردیس

3 مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت/دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی