نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استاد دانشگاه آزاد مشهد

2 دانشجو

3 پزشک ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی