نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استاد دانشگاه گیلان_ دانشکده تربیت بدنی

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان-فیزیولوژی ورزشی / تغذیه ورزش

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی