نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

2 اسیب شناسی و حرکات اصلاحی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی