نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار بیومکانیک ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی