نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو دکتری دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

3 استاد دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی