نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه کردستان، سنندح، کردستان، ایران

3 آزمایشگاه علوم ورزشی و سلامتی، دانشگاه رن2، پاریس، فرانسه

4 گروه بیهوشی، فارماکولوژی و درمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی