نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

2 گروه رفتار حرکتی .پژوهشگاه علوم ورزشی .تهران .ایران

3 استادیار، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی