نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

3 گروه رفتار حرکتی .پژوهشگاه علوم ورزشی .تهران .ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی