نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجو

2 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

3 دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش استان البرز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی