نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی