نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک ورزشی

3 استادیار بیومکانیک ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی