نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار/دانشگاه آزاد واحد کازرون

2 دانشجودانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی