نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استاد فیزیولو ژی ورزشی. علوم ورزشی و تربیت بدنی. دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی/ پردیس بین المللی کیش/دانشگاه تهران/کیش/ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی