نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 دانشجو

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی