نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 دانشجو

3 استادیار دانشگاه مازنذران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی