نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استاد دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران( پردیس البرز)

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی