نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی