نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی ارشد حرکات اصلاحی دانشگاه ارومیه

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی