نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان/زاهدان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی