نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتارحرکتی. دانشکده علوم ورزشی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بو علی سینا، همدان ایران

3 گروه رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی