نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد ساوه

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی