نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 گروه علو ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

3 گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

4 عضوهیات علمی گروه فیزیولوزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی