نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه تهران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی