نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)،تهران،ایران

2 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزش دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی